Documents

CONCLUSIONS:

 Segons les dades facilitades per SOREA, el valor de les inversions realitzades s’elevaria a 1.049.457,00 €, dels quals reverteixen els bens de l’Annex 1 amb un valor encara pendent d'amortitzar a 30/09/11 (data de finalització del contracte) de 624.992,45 €, segons les dades econòmiques de que s’ha pogut disposar.

 SOREA tindria deutes amb l'ajuntament ja reconeguts i pendents d'abonar per import de 85.388,02 €. L’interès legal d’aquest deute s’eleven a 18.851,97 € a la data d’aquest informe, i l’interès de demora a 23.594,95 €, per tant 4.742,98 € més.

 De l'informe d'auditoria dels exercicis 2009 i 2010 elaborat per EFIAL es podria concloure que procedeix reclamar a SOREA els imports següents donat que l'Ajuntament va renunciar a percebre'ls quan en tenia dret sense ser necessari, havent-se imputat en canvi a tarifa uns costos majors als reals: Cànon renunciat en els exercicis 2009 i 2010 132.648,00 euros. Fons de reposició renunciat en els exercicis 2009 i 2010: 60.800,00 euros. El valor actualitzat d’aquests imports, a la data de finalització del contracte, seria: Cànon renunciat en els exercicis 2009 i 2010 138.193,78 euros. Fons de reposició renunciat en els exercicis 2009 i 2010: 63.341,94 euros.

 Que l'extrapolació de l'informe d'auditoria dels exercicis 2009 i 2010 a la resta d'exercicis, podria portar a reclamar a SOREA pels conceptes de cànon, fons de reposició i despeses financeres dels anys 2000 a 2008 i 2011, els imports següents, amb el màxim del benefici addicional que s’ha estimat que va obtenir SOREA: Renunciat innecessari 2000-2011 448.120,58 euros. Interès legal 126.623,79 euros. Valor actualitzat 574.744,37 euros.

L’ajuntament d'Arenys de Munt, reunit en sessió plenària el 12 de gener de 2012, va adoptar els següents acords:

1. Declarar la vila d’Arenys de Munt moralment exclosa del domini de la monarquia espanyola.

2. Expressar la voluntat de viure en uns Països Catalans plenament lliures i democràtics, on es respecti la sobirania popular i la igualtat entre ciutadans.

3. Expressar la nostra voluntat d’excloure els símbols monàrquics de les nostres institucions municipals.

4. Sol·licitar al Parlament de Catalunya que iniciï els tràmits necessaris per presentar una proposició de llei al Congrés espanyol de reforma de la Constitució espanyola que contempli l’abolició de la monarquia i permeti iniciar un procés de separació de la nació catalana i de qualsevol altre nació de l’estat espanyol.

5. Instar al Parlament de Catalunya, en cas que la reforma constitucional sigui denegada per les Corts Espanyoles, a iniciar i preparar el tràmits necessaris per donar compliment a les aspiracions expressades, mitjançant la convocatòria d’un referèndum d’independència.

 

Aquí podeu accedir al text íntegre de la moció aprovada.

En el web de l'Ajuntament se'n va fer notícia, podeu consultar-la aquí: http://www.arenysdemunt.cat/4792

Aprovat al Consell Polític de la CUP del 21 de març de 2015 a Manresa.

SUMARI

1. Cap a la ruptura democràtica i la independència dels Països Catalans
2. Poder popular i democràcia directa
3. Lluita contra l’atur i activació econòmica
4. Drets socials, justícia i redistribució davant la crisi
5. Feminisme i alliberament de gènere
6. Model Urbà: una ciutat més afable i integrada en l’entorn
7. Model territorial i energètic als Països Catalans: cap a un model sostenible
8. Cultura popular i llengua: eines de convivència i llibertat

Pàgines